Mountains

34 days at 7 mounains
17 days over 1 season
6 days over 1 season
5 days over 1 season
2 days over 1 season
2 days over 1 season
1 day over 1 season
1 day over 1 season